Assessorament LABORAL

 • Assessorament en creació d’empreses:
  1. Altes i baixes treballadors
  2. Assessorament en contractació laboral (tipus de contractes adaptats al perfil que necessita, opció a contractes bonificats, etc.)
  3. Incapacitat temporal
 • Confecció de nòmines i liquidacions
 • Fiscalitat laboral de l’empresa (models 111, 190)
 • Autònoms (altes, baixes, variacions)
 • Incapacitats permanents (assessorament, sol·licitud, gestió, …)
 • Consultes per a treballadors (ampli assessorament legal respecte als drets i obligacions en relació al seu lloc de treball, antiguitat, categoria i conveni col·lectiu).
 • Conciliacions
 • Tramitació expedients FOGASA
 • Estudi i assessorament pensions Jubilació

Assessorament FISCAL / COMPTABLE / TRIBUTARI

 • Assessorament en temes societaris
 • Constitució i dissolució societats civils, mercantils, associacions, …
 • Modificacions estatuts societats (pactes entre socis, acords, compravenda participacions, entre d’altres)
 • Assessorament arrendaments
 • Confecció comptabilitats Pla General Comptable, comptes anuals, impostos de societats
 • Confecció i presentació models fiscals davant d’Hisenda (115, 303, 130, 390, 190, 347, etc.)
 • Confecció Declaracions de Renda
 • Assessorament operacions compra venda immobles, afectació en Renda, etc.
 • Comptabilitats simplificades de persona física i estimació objectiva

Assessorament JURÍDIC

 • Jurídic laboral: acomiadaments, reclamació incapacitats, jubilació.
 • Operacions de constitució de societats i de reestructuració empresarial.
 • Constitució de societats mercantils i professionals.
 • Assessorament legal i preparació d’informes, documentació i tramitació en matèria de retribució d’administradors.
 • Redacció i revisió de contractes.
 • Assessorament legal en la constitució i regulació d’associacions i clubs
 • Revisió legal de condicions generals de contractació.
 • Assessorament, preparació i elaboració de contractes de préstec, arrendament, compravenda, arres i prestació de serveis.
 • Assessorament, preparació i tramitació d’herències i donacions.
 • Assessorament i assistència a judici en matèria d’incapacitació.
 • Assessorament i elaboració demandes per reclamació de quantia.
 • Assessorament i tramitació de llicències i autoritzacions administratives.