Quart Trimestre

 

DATA LÍMIT

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR

PERIODE

ANY

10 GENER

Factures d’ingrés i despesa
Octubre
Novembre
Desembre

 

DATA

GESTIONS A REALITZAR

PERIODE

ANY

20 GENER
Declaració IVA
Declaració IRPF
4t TRIMESTRE
Resum Anual IVA
Retencions a compte de rendiments del treball, professionals i arrendament